mozumi.pl

Regulamin

Sklep Internetowy dostępny pod adresem mozumi.pl prowadzony jest za pośrednictwem sieci Internet przez ZUMI Artur Handy z siedzibą w 32-650 Kęty, przy ul. Stanisława Staszica 29c, NIP: 5492131324, REGON: 384209946 zwanym dalej Sprzedawcą. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Adres korespondencyjny:

MOZUMI

ul. Stanisława Staszica 29c

32-650 Kęty

E-mail: sklep@mozumi.pl

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – Konsument lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Towar – produkt z oferty Sprzedawcy przedstawiony w Sklepie Internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu Internetowego i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji Towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.
 3. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego, w tym informacje o prezentowanych produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient zakładając Konto Klienta lub składając Zamówienie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w aktualną i powszechnie stosowaną przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów Javascript.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 1. Zalecane jest założenie Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego, w ramach którego Klient ma możliwość śledzenia statusu, historii złożonych Zamówień oraz zarządzać swoimi danymi osobowymi.
 2. Klient może założyć lub zarządzać Kontem Klienta za pomocą przycisku „Konto” na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Klient otrzymuje prośbę o potwierdzenie założenia Konta Klienta na podany adres poczty elektronicznej, którą potwierdza.
 4. Klient może samodzielnie usunąć Konto Klienta na stronie Sklepu Internetowego lub zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, co nastąpi w ciągu 14 dni.
 5. Konto Klienta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień.
 6. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Klienta w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy działania Klienta naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 7. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Klienta bez podania przyczyny.
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy:
  • dokonać wyboru Towaru na stronie Sklepu Internetowego,
  • dodać Towar za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka“,
  • opcjonalnie dodać kolejne Towary powtarzając powyższe czynności,
  • przejść na stronę podsumowania Zamówienia za pomocą przycisk „Zamawiam“ koszyka Sklepu Internetowego,
  • wybrać sposób dostawy i płatności,
  • uzupełnić adres dostawy wypełniając dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, dane wypełniane są automatycznie dla Klientów zalogowanych na Konto Klienta,
  • złożyć Zamówienie poprzez przycisk „Zamawiam i płacę“,
  • opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Zamówienie może zostać wstrzymane w przypadku wątpliwości poprawności danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie może zostać wstrzymane w przypadku niedostępności Towaru lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia z innego powodu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej oraz o możliwych rozwiązaniach.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient zostaje poinformowany potwierdzeniem realizacji Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 9. Klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie przez Sprzedawcę dowodu zakupu w formie elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej jako dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży.
 1. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, których wysokość zależy od wybranego sposobu dostawy w procesie składania Zamówienia.
 3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy.
 4. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia są wiążące.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym.
 1. Dostępne metody płatności w Sklepie Internetowym to tradycyjny przelew bankowy, szybkie przelewy online, blik, ApplePay, GoolgePay, karty płatnicze VISA oraz MasterCard.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. (Przelewy24).
 3. Klient dokonuje płatności w momencie składania Zamówienia.
 4. Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego operatora płatności w celu dokonania płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy wybranym operatorem płatności a Klientem.
 5. Jeżeli wybraną formą płatności jest tradycyjny przelew bankowy bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego, Klient otrzymuje szczegółowe informację na podany adres poczty elektronicznej.
 1. Dostawy Towaru realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski na adres dostawy wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych na dostarczenie Towaru do Klienta na stronie Sklepu Internetowego, liczonych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej.
 4. W obecności kuriera należy sprawdzić czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki lub ingerencji osób trzecich w zawartość przesyłki należy odmówić przyjęcia Towaru, sporządzić protokół zgłoszenia szkody w obecności kuriera oraz powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania Towaru, Sprzedawca skontaktuje się z klientem poprzez podany adres poczty elektronicznej w celu ustalenia ponownego terminu i kosztów dostawy.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy przesłać oświadczenie odstąpienia od umowy przed jego upływem na adres poczty elektronicznej sklep@mozumi.pl lub adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 4. Do przeprowadzenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja klienta lub zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Oświadczenie odstąpienia od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego lub załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827).
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, gwarantujący jego bezpieczny transport.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, poplamiony czy nosić jakiekolwiek ślady prania i użytkowania. Towar ma posiadać oryginalne metki oraz nieuszkodzone opakowanie.
 12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada względem Klienta za wady Towaru stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Do przeprowadzenia reklamacji niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja klienta lub zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu złożenia reklamacji należy przesłać oświadczenie reklamacji na adres poczty elektronicznej sklep@mozumi.pl lub adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 4. Oświadczenie reklamacji można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Brak oświadczenia Sprzedawcy w tym terminie uważa się za pozytywne uznanie reklamacji.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad:
   • Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   • Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad, jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa albo w porównaniu z usunięciem wady wymagałoby nadmiernych kosztów.
   • Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad, gdy koszty wymiany przewyższa cenę Towaru sprzedanego.
  • żądać usunięcia wady
   • Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   • Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe albo w porównaniu z wymianą Towaru na wolny od wad wymagałoby nadmiernych kosztów.
   • Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdy koszt usunięcia wady przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
   • W przypadku, gdy Klient złoży wniosek o odstąpienie od umowy Sprzedawca może zaproponować, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
   • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
   • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę. Klient, którym jest Konsument dostarcza Towar na koszt Sprzedawcy.
 8. Przesyłki  za pobraniem nie są przyjmowane.
 9. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 11. Kolory Towarów mogą się różnić od kolorów i proporcji prezentowanych na zdjęciach i stronach Sklepu Internetowego z uwagi na indywidualne ustawienia obrazu wyświetlanego na urządzeniu Klienta, co nie jest podstawą reklamacji.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. Administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz prawa Klienta związane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Więcej szczegółowych informacji w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
DO GÓRY